موضوع جستجو: بال اسکرو - ۱ مورد پیدا شد

۱ . سیستم بال اسکرو : که تکنولوژی بال اسکرو کشف نشده بود، جهت حرکت و جلو و عقب بردن میز ها و محور ها از سیستم پیچ و مهره های معمول استفاده می شد. این